Không cần dùng phần mềm, muốn phá password Excel thì làm thế nào?

0
147

Bạn muốn mở một file Exel mà đã được cài Password hoặc bạn đã tạo pass mà lại quên mất thì phải làm thế nào? Cách phá Password Excel rất đơn giản, chỉ cần bạn làm theo các thao tác trong bài viết này.

Cách phá Password Excel không dùng phần mềm

Nếu máy của bạn sử dụng Excel 2007 hoặc Excel 2010, hãy ấn tổ hợp phím Alt + F11, màn hình sẽ hiển thị ra bảng Visual Basic Editor. Bây giờ, bạn hãy thực hiện theo 3 bước như phía dưới.
Đối với Excel 2003, các bạn có thể làm theo các bước sau đây:

  • Bước 1: Trước tiên, bạn cần mở file Excel mình muốn phá Password lên.
  • Bước 2: Chọn menu Tools => Macro => Visual Basic Editor
  • Bước 3: Kích đúp chuột vào Sheet mà bạn cần phá mật khẩu

( Trong trường hợp không thấy các Sheet nằm bên trái của màn hình, bạn có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl + R để hiển thị chúng)

  • Bước 4: Bây giờ, bạn copy đoạn mã dưới đây và nhấn vào menu Run chọn Run Sub/UserForm ( F5 )
Sub PasswordBreaker()
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
 MsgBox "Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is unprotected!", vbInformation
Else
 If MsgBox("Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is protected, do you want to unprotect it?", _
 vbYesNo + vbQuestion, "Unprotect Active Sheet") = vbNo Then Exit Sub
 Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
 Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
 Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
 Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
 On Error Resume Next
 For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
 For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
 For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
 For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
 ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
 Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
 Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
 Next: Next: Next: Next: Next: Next
 Next: Next: Next: Next: Next: Next
 If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox "Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is unprotected!", vbInformation
End If
End Sub
  • Bước 5 : Bây giờ, hệ thống sẽ hiển thị lên cho bạn một bảng thông báo Unprotect Active Sheet như hình ảnh minh họa bên dưới. Đây là một thông báo hỏi rằng bạn có muốn xử lý nó không ? Chọn Yes

  • Bước 6 : Cuối cùng, bạn chỉ cần ngồi đợi và để hệ thống tự động phá pass trên Excel cho bạn thôi

 

* Sinhvienshare sẽ không đăng các bình luận chửi bây, vi phạm thuần phong mỹ tục, công kích và xúc phạm cá nhân tổ chức, không liên quan đến nội dung bài viết, bình luận của seeder.